SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
15. zasadnutie Zastupiteľstva
 
Dátum konania: 09.12.2019 Predsedajúci: R. Trnka
09:05:30 Úvod
09:09:21 1 Otvorenie, schválenie programu 15. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
09:09:22 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
09:12:05 E. Kočiš 1 Diskusia
09:13:38 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:13:43 E. Ďurovčík 1 Diskusia
09:14:19 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:15:05 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:15:40 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:16:08 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:16:45 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:17:23 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:17:53 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:18:04 R. Javorský 1 Diskusia
09:19:45 2 Interpelácie
09:19:57 E. Ďurovčík 1 Diskusia
09:27:35 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:28:06 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
09:28:08 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
09:29:09 M. Smrčo 0 Uznesenie
09:30:41 3a Personálne otázky
09:30:45 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
09:31:09 D. Tomaško 1 Diskusia
09:31:40 D. Tomaško 1 Diskusia
09:31:46 R. Lenártová 1 Diskusia
09:32:34 V. Dulina 0 Uznesenie
09:33:58 V. Dulina 0 Uznesenie
09:35:03 3b Predloženie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na funkciu riaditeľa Školského internátu Považská 7,Košice
09:35:19 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
09:36:55 M. Smrčo 1 Diskusia
09:37:40 p. Rožková 1 Diskusia
09:42:59 J. Jakubov 1 Diskusia
09:43:44 M. Smrčo 1 Diskusia
09:44:14 M. Smrčo 2 Diskusia
09:49:27 J. Jakubov 1 Diskusia
09:50:35 M. Ihnát 1 Diskusia
09:51:17 M. Kaplan 1 Diskusia
09:54:08 L. Kovačevičová 1 Diskusia
09:55:06 M. Smrčo 3 Diskusia
09:56:06 M. Ihnát 2 Diskusia
09:56:35 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
09:57:06 K. Pataky 1 Diskusia
09:58:13 D. Rusnák 1 Diskusia
09:59:45 L. Rovinský 1 Diskusia
10:00:31 I. Fulková 1 Diskusia
10:01:12 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
10:01:39 V. Dulina 0 Uznesenie
10:02:51 3c Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva KSK
10:02:53 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
10:03:22 P. Berinšter 1 Predklad
10:06:55 L. Rovinský 1 Diskusia
10:07:29 P. Berinšter 2 Diskusia
10:07:58 M. Smrčo 0 Uznesenie
10:11:03 4 Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany
10:11:30 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
10:13:16 M. Potocký 1 Diskusia
10:14:49 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
10:15:26 E. Ďurovčík 1 Diskusia
10:16:42 E. Ďurovčík 1 Diskusia
10:17:46 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
10:18:30 M. Potocký 1 Diskusia
10:19:03 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
10:19:35 L. Rovinský 1 Diskusia
10:20:22 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
10:20:57 V. Dulina 1 Diskusia
10:21:28 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
10:22:15 E. Ďurovčík 1 Diskusia
10:23:35 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
10:24:28 L. Rovinský 1 Diskusia
10:24:55 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
10:25:05 I. Petrik 1 Diskusia
10:26:19 V. Dulina 0 Uznesenie
10:27:49 V. Dulina 0 Uznesenie
10:28:35 V. Dulina 0 Uznesenie
10:29:22 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020
10:29:27 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
10:29:38 p. Hudák, hlavný kontrolór 1 Predklad
10:30:33 M. Smrčo 0 Uznesenie
10:31:24 6 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
10:31:27 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
10:35:11 M. Smrčo 0 Uznesenie
10:37:03 6a Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov
10:37:05 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
10:37:20 E. Ďurovčík 1 Predklad
10:38:15 V. Dulina 0 Uznesenie
10:39:11 7 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
10:39:23 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
10:40:24 M. Smrčo 0 Uznesenie
10:41:31 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
10:41:33 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
10:43:08 V. Dulina 0 Uznesenie
10:44:08 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
10:44:09 D. Rusnák 0 Predklad
10:46:50 L. Rovinský 1 Diskusia
10:48:24 F. Petro 1 Diskusia
10:48:48 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
10:49:38 M. Smrčo 0 Uznesenie
10:50:51 M. Smrčo 0 Uznesenie
10:52:33 10a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
10:52:38 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
10:54:49 D. Rusnák 1 Diskusia
10:57:17 p. Hudák, hlavný kontrolór 1 Diskusia
11:01:14 R. Lenártová 1 Diskusia
11:03:05 V. Saxa 1 Diskusia
11:04:55 K. Pataky 1 Diskusia
11:08:28 V. Dulina 1 Diskusia
11:10:22 L. Rovinský 1 Diskusia
11:11:45 K. Pataky 1 Diskusia
11:12:36 E. Kočiš 1 Diskusia
11:15:34 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
11:16:08 L. Rovinský 1 Diskusia
11:17:20 R. Javorský 1 Diskusia
11:22:35 I. Petrik 1 Diskusia
11:23:42 K. Pataky 2 Diskusia
11:24:33 J. Jakubov 1 Diskusia
11:26:09 P. Solár 1 Diskusia
11:27:14 M. Kaplan 1 Diskusia
11:30:44 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
11:31:27 V. Dulina 1 Diskusia
11:32:01 I. Petrik 1 Diskusia
11:32:59 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
11:33:22 J. Jakubov 1 Diskusia
11:35:10 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
11:35:35 R. Javorský 1 Diskusia
11:36:47 K. Pataky 3 Diskusia
11:37:42 M. Kravčík 1 Diskusia
11:38:47 V. Dulina 1 Uznesenie
11:41:10 V. Dulina 1 Uznesenie
11:43:52 V. Dulina 1 Uznesenie
11:46:19 V. Dulina 1 Uznesenie
11:47:27 V. Dulina 1 Uznesenie
11:48:48 V. Dulina 1 Uznesenie
12:10:58 10b Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií
12:11:01 11 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s.
12:11:02 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
12:18:11 p. Trnka, GLIP KOŠICE, a.s. 1 Predklad
12:18:38 J. Jakubov 1 Diskusia
12:21:32 K. Pataky 1 Diskusia
12:23:43 E. Kočiš 1 Diskusia
12:28:21 p. Trnka 1 Diskusia
12:33:12 K. Pataky 1 Diskusia
12:34:19 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
12:34:57 J. Jakubov 1 Diskusia
12:35:27 E. Kočiš 1 Diskusia
12:36:44 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
12:36:58 R. Javorský 1 Diskusia
12:38:59 J. Jakubov 2 Diskusia
12:41:51 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
12:42:32 p. Zvarová, Úrad KSK 1 Diskusia
12:43:49 J. Jakubov 2 Diskusia
12:44:26 p. Zvarová, Úrad KSK 1 Diskusia
12:44:44 L. Kovačevičová 1 Diskusia
12:46:03 J. Polaček 1 Diskusia
12:46:36 M. Potocký 1 Diskusia
12:47:26 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
12:47:59 M. Smrčo 0 Uznesenie
12:49:01 M. Smrčo 0 Uznesenie
12:51:24 12 Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja
12:51:27 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
12:53:02 K. Pataky 1 Diskusia
12:53:40 V. Dulina 0 Uznesenie
12:54:40 13 Založenie Nadácie KSK
12:54:42 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
12:56:17 M. Smrčo 0 Uznesenie
12:58:19 14 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
12:58:21 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
12:59:48 V. Dulina 0 Uznesenie
13:00:37 15 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01 s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
13:00:38 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:02:19 E. Ďurovčík 1 Diskusia
13:02:47 M. Smrčo 0 Uznesenie
13:03:30 16 Informácia o výsledku kontroly „Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
13:03:32 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:05:06 M. Kravčík 1 Diskusia
13:05:49 V. Dulina 0 Uznesenie
13:06:26 17 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
13:06:27 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:07:58 J. Skokanová 1 Diskusia
13:08:44 M. Potocký 1 Diskusia
13:10:04 M. Smrčo 0 Uznesenie
13:10:49 18 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2018
13:10:58 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:12:28 M. Kravčík 1 Diskusia
13:12:37 M. Kravčík 1 Diskusia
13:14:08 V. Dulina 0 Uznesenie
13:14:49 19 Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja"
13:14:50 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:17:06 M. Smrčo 0 Uznesenie
13:17:53 20 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
13:17:56 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:18:52 V. Dulina 0 Uznesenie
13:19:28 21 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
13:19:31 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:20:33 M. Smrčo 0 Uznesenie
13:21:17 22a Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
13:21:25 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:23:21 p. Hudák, hlavný kontrolór 1 Diskusia
13:26:58 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
13:27:47 J. Jakubov 1 Diskusia
13:28:22 E. Kočiš 1 Diskusia
13:31:20 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
13:32:13 L. Kovačevičová 1 Diskusia
13:34:20 R. Javorský 1 Diskusia
13:36:32 E. Kočiš 1 Diskusia
13:37:34 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
13:37:56 P. Burdiga 1 Diskusia
13:38:15 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
13:38:29 M. Kravčík 1 Diskusia
13:39:23 V. Dulina 0 Uznesenie
13:41:02 22b Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s.
13:41:04 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:43:47 p. Hudák, hlavný kontrolór 1 Predklad
13:44:59 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
13:45:10 M. Kravčík 1 Diskusia
13:45:51 p. Hudák, hlavný kontrolór 1 Diskusia
13:46:55 M. Smrčo 1 Diskusia
13:47:10 p. Hudák, hlavný kontrolór 1 Diskusia
13:47:23 I. Fulková 1 Diskusia
13:49:01 R. Javorský 1 Diskusia
13:50:31 M. Smrčo 0 Uznesenie
13:51:25 22c Prevod vlastníctva pozemku v Košiciach pre Regnum Košice s. r. o.
13:51:27 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:52:41 V. Saxa 1 Diskusia
13:53:15 R. Trnka, predseda KSK 1 Diskusia
13:53:39 V. Saxa 1 Diskusia
13:54:05 V. Dulina 0 Uznesenie
13:55:36 22d Zmena účelového určenia budovy na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach
13:55:38 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:57:01 M. Smrčo 0 Uznesenie
13:57:49 23 Rôzne
13:57:51 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad
13:58:02 24 Záver
13:58:03 R. Trnka, predseda KSK 1 Predklad